Husholdningers gjeldsnivå - utvikling over tid

I tiden siden 2004 har andelen husholdninger i Rogaland hvor gjelden overstiger tre ganger inntekten steget betydelig raskere enn i landet totalt sett. Andelen har økt fra 10 prosent i 2004 til 24 prosent i 2017. Dette er den største økningen i landet i denne perioden. Rogaland har nå sammen med Oslo landets høyeste andel husholdninger hvor gjeldsnivået overstiger tre ganger inntekten. Nesten hver fjerde husholdning har et gjeldsnivå som gjør den sårbar for renteøkninger eller bortfall av inntekt.

I perioder med høy befolkningsvekst og stigende boligpriser er det naturlig med en økning i andelen med høy gjeld, men det øker samtidig sårbarheten hvis inntekten faller og/eller utgiftene øker - for eksempel på grunn av arbeidsledighet, renteoppgang el. En delforklaring på økningen er nok også økningen i arbeidsledighet vi har sett de siste årene.

Økonomiske problemer fører til dårligere velferd, mer stress, og øker risikoen for psykisk og somatisk sykdom. I områder med høy gjeldsbelastning - som Rogaland - bør man derfor være ekstra oppmerksom i nedgangstider, da det kan medføre ekstra store sosiale og helsemessige utfordringer.