Husholdningers gjeldsnivå - utvikling over tid

I tiden siden 2009 har andelen husholdninger i Rogaland hvor gjelden overstiger tre ganger inntekten steget betydelig raskere enn i landet totalt sett. Andelen har økt fra 15 prosent i 2009 til 23 prosent i 2016. Dette er den største økningen i landet i denne perioden. Rogaland har nå sammen med Oslo landets høyeste andel husholdninger hvor gjeldsnivået overstiger tre ganger inntekten.

I perioder med høy befolkningsvekst og stigende boligpriser er det naturlig med en økning i andelen med høy gjeld, men det øker samtidig sårbarheten hvis inntekten faller og/eller utgiftene øker - for eksempel på grunn av arbeidsledighet, renteoppgang el. En delforklaring på økningen er nok også økningen i arbeidsledighet vi har sett de siste årene.

Økonomiske problemer fører til dårligere velferd, mer stress, og øker risikoen for psykisk og somatisk sykdom. I områder med høy gjeldsbelastning - som Rogaland - bør man derfor være ekstra oppmerksom i nedgangstider, da det kan medføre ekstra store sosiale og helsemessige utfordringer.