Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i trafikken. Ambisjonen i det nasjonale etappemål er å halvere andelen drepte og hard skadde innen 2024.

Antall trafikkdrepte i Rogaland har de siste 15 årene hatt en nedadgående trend, men det har svingt noe fra år til år de fire siste årene. Det er derfor grunn til å fortsette med det trafikksikkerhetsarbeidet som allerede pågår, både til fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.