Regionalplan Jæren - fortetting

Metodikken for beregning av fortetting er basert på et definert bebygd tettstedsareal pr 2003 som ble utarbeidet med hjelp av gamle DMK kart (digitalt markslag) fra 2003 og andre datakilder.

Fremgangsmåte: Vi bruker data fra Matrikkelen som utgangspunkt for analysen.
Boliger ‘tatt i bruk’ i perioden 2004-2016 som faller innenfor eksisterende tettstedsareal får dermed betegnelsen fortetting.

Som figuren viser har gjennomsnittet ligget på mellom 30 og 50 prosent for planområdet som helhet. Men det er store forskjeller mellom kommunene. Se kommunevis fortetting

2017 tallene er basert på de første 2-3 månedene av 2017.