Tildeling og utdeling av midler

Tildeling av midler fra KMD, tildeling til Innovasjon Norge og utdeling fra Handlingsprogram Næring for perioden 2011-2017

De tre viktigste virkemidlene Rogaland fylkeskommune har til å bidra med støtte til innovasjon og innovasjonsstruktur er Handlingsprogram Næring (HP Næring), VRI Rogaland (Virkemiddel for Regional forskning, utvikling og innovasjon) og Regionale forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet).

HP Næring er rettet mot områder fylkeskommunen og andre offentlige virkemiddelaktører kan påvirke, og der tiltak fra det offentlige vil ha utløsende effekt. Den økonomiske rammen for HP Næring for 2011-2018 var som vist i figuren. HP Næring har i perioden 2011-2017 gitt støtte til en rekke ulike prosjekter som stimulerer til innovasjon og næringsutvikling innen ulike næringer samt gitt støtte til næringshager og konferanser som har vært arena for møte og etablering av aktiviteter for næringsutvikling.