Trafikkvekst

Regionens befolkningsvekst i perioden fra 1998 til 2014 har bidratt til at alle transportmidlene har opplevd en vekst i absolutte tall. Andre transportmidler har imidlertid ikke stor nok trafikkvekst til å begrense veksten i antall personbilturer. Det er et overordnet mål å klare å håndtere befolkningsveksten i storbyområdene i Rogaland uten en økning i biltrafikken. 

Fram til 2014 hadde Rogaland en betydelig befolkningsvekst, noe som bidrar til at Rogaland siden 2005 ofte har hatt en høyere årlig prosentvis trafikkvekst for alle transportmidler enn landet for øvrig. Nedgangen i arbeidsmarkedet merkes også her. I 2015 var trafikkveksten atskillig lavere, og i 2016 har det blitt registrert en trafikknedgang i Rogaland.