Egenvurdert helse

Andel personer som vurderte sin egen helse som enten god/svært god eller dårlig/svært dårlig i SSBs levekårsundersøkelse om helseforhold i 2015.


Egenvurdert helse er en nyttig indikator for å få vite nettopp hvordan folk opplever sin egen helsetilstand. Samtidig er det utfordrende å tolke tallene, siden det kan variere hvordan spørsmålet tolkes og hva slags forventninger de har til hvordan helsetilstanden bør være. Diagrammet viser at flesteparten av oss vurderer vår egen helse som god/meget god.

Studier fra England og Frankrike har imidlertid vist godt samsvar mellom egenvurdert og legevurdert helse. Samtidig tyder noen resultater på at psykiske helseutfordringer kan bli underkommunisert i vurderinger av egen helse. 
Vi har imidlertid ikke informasjon om hva slags plager de som ikke svarer at helsen er god har. Det er derfor vanskelig å bruke disse tallene til konkret forebyggende arbeid uten å støtte seg til andre kilder.

Undersøkelsen begynner å bli noen år gammel, men nyere informasjon er ikke tilgjengelig.