Utvikling i bruksstørrelse i Rogaland

Det er et regionalpolitisk mål å ha et aktivt jordbruk i hele fylket. Målet er forankret i den regionale landbrukspolitikken, regionalplan for landbruk i Rogaland. Uten et aktivt jordbruk i hele Rogaland blir det svært vanskelig å oppfylle målet om å øke produksjonen av mat. 


Et av de viktigste konkurransefortrinnene til Rogaland som et matproduserende fylke er gras- og beiteressursene i hele fylket. Det er de grovforbaserte produksjonene av melk og kjøtt som kjennetegner et aktivt jordbruk i hele fylket.​