Dagligrøykere

Selv om andelen som røyker har sunket betydelig de senere årene, er det fortsatt en viktig prioritet å redusere antall røykere på grunn av de store helsemessige konsekvensene. Ulikheter i røykevaner er også en viktig delårsak til sosiale helseforskjeller i Norge.


Som vi ser av figuren er det en lavere andel dagligrøykere i alderen 16-24 år enn i totalbefolkningen, men både ungdommene og befolkningen totalt sett i Rogaland røyker i større grad enn de samme aldersgruppene i landet totalt sett.

Ulikheter i røykevaner mellom ulike utdanningsgrupper er en viktig årsak til sosiale ulikheter i helse i Norge. Personer med lav utdanning røyker i større grad, noe som bidrar til mer helseproblemer og større dødelighet blant personer med lav utdanning.