Sysselsatte i ulike næringer i Rogaland

Tallene illustrerer sysselsatte etter bosted.

Som figuren viser er det høyest sysselsetting innen helse- og sosialtjenester, etterfulgt av varehandel og industri. Veksten i antall arbeidsplasser har vært størst innen helse- og sosialtjenester og undervisning, mens det innen industri, varehandel og jordbruk, skogbruk og fiske har vært en markant nedgang.

I 2018 var det omtrent 9000 flere sysselsatte med bosted i Rogaland enn i 2010 - men samtidig omtrent 9000 færre enn toppen i 2014. Sammenlignet med 2014 ser vi størst nedgang i antall sysselsatte i bergverksdrift og utvinning, med et fall på 5102 sysselsatte. Også industrien og varehandelen har tydelig nedgang siden 2014, hhv. 2886 og 1971 personer.

Innen helse- og sosialtjenester ser vi derimot en økning på 2295 personer siden 2014. Antallet sysselsatte innen undervisning har økt med 1211 personer, og 1078 innen personlig tjenesteyting.

Trykk her for tall for enkeltkommuner

---

En omlegging av SSBs statistikkrutiner har ført til at en del personer med arbeidssted på sokkelen har fått arbeidsstedet endret til kommunen hvor firmaet har hovedkontor. Dette førte til en tilsynelatende sterk økning i antall sysselsatte i Rogaland i 2018, blant annet fordi en del personer som jobber på sokkelen og er bosatt i andre fylker ble omkodet til å ha arbeidssted i Rogaland. For å unngå disse problemene presenterer vi tallene fordelt etter arbeidstakernes bostedskommune, ikke arbeidsstedet.

MERK:
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. 

Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27