Sysselsatte i ulike næringer i Rogaland

Som figuren viser er det høyest sysselsetting innen helse- og sosialtjenester, etterfulgt av varehandel og industri. Veksten i antall arbeidsplasser har vært størst innen helse- og sosialtjenester og undervisning, mens det innen industri, varehandel og jordbruk, skogbruk og fiske har vært en markant nedgang.

I 2017 var drøyt 19 prosent av alle sysselsatte i Rogaland ansatt innen Helse- og sosialtjenester (1,6 prosentpoeng større andel enn 2010). Samlet sysselsetting i Rogaland ved utgangen av 2017 var 1,7 prosent høyere enn i 2010, men det er verdt å merke seg at sysselsettingen økte kraftig mellom 2010 til 2014 da den var på det høyeste. Det var da omlag 247 500 sysselsatte i fylket. Siden den gang har tallet blitt redusert til dagens 232 861. Så siden 2014 har det vært en prosentvis nedgang på nesten seks prosent.

Trykk her for tall for enkeltkommuner

MERK:
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. 

Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27