Asylsøknader og asylsøkere på mottak

Situasjonen i Syria bidro til en betydelig topp i antall asylsøknader i 2015. I årene før hadde antallet asylsøkere ligget nokså stabilt rundt 10 000 søknader i året. Men i 2015 ble det tallet tredoblet.


I likhet med tidligere asyltopper, ble innstrømningen til Europa raskt redusert gjennom et strengere asylregelverk, økt grensekontroll i Europa og en avtale med Tyrkia. Selv om færre kommer seg til Europa, har antallet flyktninger i verden fortsatt å øke. 

Stor økning - og rask reduksjon på asylmottak i Rogaland
Det norske asylinstituttet slet med å ta hånd om den plutselige mengden asylsøkere. Nye mottak måtte etableres i hui og hast. Flere av disse nyetableringene kom i Rogaland, blant annet landets største asylmottak. Men behovet ble raskt redusert. Innstrømmingen stoppet opp og søknader ble håndtert i økende fart. Nedgangen i Rogaland har fortsatt til et vesentlig lavere nivå enn vi hadde før antallet toppet seg høsten 2015.