Alkoholvaner

28 prosent av Rogalendingene i Levekårsundersøkelsen svarer at de drikker alkohol minst en gang i uken, mens gjennomsnittet for landet totalt sett er 32 prosent. Samtidig er Rogaland blant fylkene med størst andel skadelig alkoholforbruk, dvs. andel menn som drikker mer enn tre alkoholenheter per dag, eller kvinner som drikker mer enn 1,5 alkoholenheter per dag.


Personer med lav utdanning har en tendens til å ha et mer skadelig alkoholforbruk enn personer med høyere utdanning. Dette er en viktig delforklaring på hvorfor personer med høyere utdanning har lenger forventet levealder enn lavt utdannede i Norge (en person med universitets- eller høgskoleutdanning kan i gjennomsnitt ventes å leve seks år lenger enn en person som bare har grunnskoleutdanning). Se tabellen om forventet levealder etter utdanning for mer informasjon.