Tannhelse

Andel barn og unge uten karieserfaring. I løpet av tiden siden 2007 har vi sett en tydelig forbedring for både 5-, 12-, og 18-åringene.


Både i Rogaland og andre fylker ser vi imidlertid en bekymringsverdig tendens til utflating og nedgang blant 5-åringene. Det kan være flere årsaker til en slik utvikling. Ett forhold er at denne aldersgruppen oftere enn tidligere har kontakt med sukkerholdige produkt. Det være seg i dagligvarebutikker, sosiale sammenhenger og til og med i barnehager. 

Et annet forhold kan være at barn av innvandrerfamilier har dårligere tannhelse enn norske barn. Om så er tilfelle, ligger det et håp om at disse forskjellene utjevner seg frem til 12-års alder. Tannhelse Rogaland har satset mye på folkehelsearbeid i denne og yngre aldersgrupper over flere år, gjennom samarbeid med helsesøstre, tiltak på helsestasjoner og i barnehager. Ut fra tannhelsedata, er det all grunn til å opprettholde denne satsningen, - om ikke også styrke den.

Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten som kaller inn alle barn og unge mellom 3-18 år til regelmessig undersøkelse gjennom hele oppveksten. Disse undersøkelsene gir viktig informasjon om barnets helse, barns utvikling og deres samspill med foreldrene. Det gjør at tannhelsepersonell er i en unik posisjon til å avdekke barn som er utsatt for mishandling eller andre typer alvorlig omsorgssvikt. Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge sender rundt 500 bekymringsmeldinger i året til barnevernet (Stavanger Aftenblad 2014).

Tallene angir andel med dmft (decayed, missing and filled teeth) = 0, dvs. ingen karieshistorie eller manglende tenner. For enkelhets skyld omtales dette som "uten hull" i figuren og tabellen.