Miljøtilstand, vannregion Rogaland

Gjennomgangen har vist at vannregion Rogaland har mye godt vannmiljø, både i sjøen og i vassdragene. Samtidig viser gjennomgangen at en del menneskeskapte påvirkninger medfører flere negative påvirkninger på økologisk og kjemisk tilstand. Vannmiljøet er negativt påvirket av fysiske inngrep, næringsbelastning, miljøgifter, sur nedbør og fremmede arter.


Hovedpåvirkningene i vannregion Rogaland er sur nedbør, vannkraftreguleringer og avrenning fra landbruket. Disse påvirkningene bidrar til at ca 64 % av vannforekomstene havner i risiko. Hvis vi ser bort fra sur nedbør og vannkraftreguleringer, som har svært spesifikk oppfølging, er det ulike typer av forurensninger som er største påvirkningskilde. De største forurensningskildene er; avrenning fra landbruket, avløp fra spredt bebyggelse, avrenning/utslipp fra industri og renseanlegg eller kommunalt avløpsanlegg uten rensing.

Miljøtilstand og miljømål mot 2021
Det er satt miljømål for alle vannforekomster frem mot 2021. Standard miljømål etter vannforskriften er enten «god tilstand» eller «svært god tilstand». En del vannforekomster har fått utsatt frist til enten 2027 eller 2033, fordi det ikke anses som mulig å oppnå et minimum av «god tilstand» innen 2021. Dette gjelder 5 kystvannforekomster, 171 elvevannforekomster og 83 innsjøvannforekomster. Miljømålene for disse vannforekomstene skal nås innen 2027 eller 2033. 

280 vannforekomster er definert som sterkt modifiserte vannforekomster. Årsaken er at det ikke er aktuelt å reversere det fysiske inngrepet som medfører redusert miljøtilstand. Det er store samfunnsinteresser som energiproduksjon, matproduksjon, byutvikling og drikkevannsforsyning, som er vurdert til å bety mer enn det å oppnå god økologisk tilstand. Disse har fått egne miljømål, kalt godt økologisk potensial eller mindre strenge miljømål.