Fruktbarhet

Fruktbarhetstallene i Rogaland har sunket noe de siste årene, men er allikevel i 2017 høyest i landet. 


Samlet fruktbarhetstall (SFT) er et begrep brukt for å vise hvor mange barn hver kvinne føder i løpet av livet. Det regnes ut ved å legge sammen gjennomsnittlig antall barn som er født per kvinne på hvert alderstrinn dette året. Figuren viser fruktbarhetstall for Rogaland og Norge siden 1968. Det er imidlertid verdt å merke seg at variasjonene kan være store innad i fylket.

Som figuren viser, er fruktbarheten i Rogaland nå under to barn per kvinne. Dette vil på lengre sikt bety en befolkningsnedgang uten flyttetilvekst til fylket. De siste tiårene har både Rogaland og Norge ligget tydelig over nivået for EU når det gjelder fruktbarhet. Kombinasjonen av nedgang i Norge og at vi mangler EU-tall for de siste årene gjør imidlertid at forspranget her begynner å bli mer usikkert.