Hjerte- og karsykdommer

Gjennomsnitt 2015-17. 

Brukere i primærhelsetjenesten med hjerte- og karsykdomsdiagnoser, per 1000 innbyggere. Tallene er ikke kjønns- og aldersstandardisert.

De viktigste sykdommene innen denne kategorien er angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag. Disse tilstandene er i hovedsak knyttet til innsnevrede og tilstoppede blodårer (aterosklerose). Dødeligheten av disse tilstandene har avtatt de siste tiårene, men antall syke ventes å stige i takt med at det blir flere eldre i befolkningen. Høyt blodtrykk, høyt kolesterol og tobakksrøyking omtales som de klassiske kardiovaskulære risikofaktorene. I forhold til både høyt blodtrykk og høyt kolesterol er arvelige faktorer, manglende fysisk aktivitet, usunt kosthold og røyking vesentlige risikofaktorer. 

Rogaland har landets tredje laveste andel brukere med hjerte- og kardiagnoser i primærhelsetjenesten, etter Oslo og Sør-Trøndelag. Dette skyldes imidlertid i stor grad den unge befolkningen. Om en korrigerer for alderssammensetningen plasseres Rogaland noe over landsgjennomsnittet, på 14. plass blant fylkene. Nivåene kan med andre ord ventes å stige betydelig etter hvert som befolkningen blir eldre.