Antall bruk med økologisk godkjent produksjon og antall økologisk godkjent areal (daa) for Rogaland for 2011 og 2015

Økologisk produksjon i Rogaland var svært lav for perioden 2011-2015 med 0,6% av totalt jordbruksareal godkjent for økologisk produksjon. Rogaland var dermed svært langt fra de regionale målene fastsatt i Regionalplan for Landbruk for Rogaland fra 2011 med mål om at 5% av arealet og 5% av grovforbaserte husdyrholdet skal være godkjent som økologisk i 2020.

I følge statistikk fra Landbruksdirektoratet (29.06.2016) gikk totalt antall bruk med økologisk produksjon ned fra 57 i 2011 til 42 i 2015. Antall dekar (daa) økologisk godkjent jordbruksareal gikk ned fra 7445 i 2011 til 6289 i 2015, en nedgang på 15,5%. Antall bruk med økologisk husdyrproduksjon i Rogaland og antall dyr er vist i tabell under.  ​