Boligtyper i Rogaland

1. januar 2018 var det 212 298 boliger i Rogaland. Av disse er 55 prosent eneboliger - en andel som har falt fra 62 prosent i 2006. Tomannsboligene har økt andelen svakt, og utgjør nå snaut en fjerdedel av boligene i Rogaland. Den siste snaue fjerdedelen utgjøres av 17 prosent boligblokker og fire prosent andre bygningstyper.

NB: Det skjedde en endring i SSBs datagrunnlag fra og med 2012, så tallene før og etter dette er ikke fullstendig sammenlignbare. For mer informasjon, se fotnotene til tabellen her.