Innvandring og innenlands flytting i Rogaland

Innenlands netto innflytting til Rogaland har vært lav lenge, men den har falt ytterligere siden 2014. Samtidig har innvandringen sunket betydelig, noe som gjør at "flyttebalansen" i Rogaland har blitt klart negativ de siste årene. Den viktigste årsaken til dette er ringvirkningene fra nedgangen i oljebransjen, som har bidratt til en kraftig reduksjon i mulighetene på arbeidsmarkedet i Rogaland.

Om en skiller mellom inn/utvandring fra/til land som det typisk kommer arbeidsinnvandrere og land som det kommer mest flyktninger fra (ikke vist her), ser vi at flyktningene i liten grad er påvirket av endringene de siste årene, mens arbeidsinnvandringen har sunket betydelig.