Antall dyr av ulike dyreslag i Rogaland fra 2011-2015

Antall bruk med husdyrproduksjon fordelt på dyreslag for perioden 2011-2015 er presentert i tabell under. Tabellen viser at det var en nedgang i antall melkekyr på 5,6% samtidig som det var en betydelig økning i antall ammekyr på 28,1%. Stor økning var det også for produksjon av slaktekylling med 23,4% fra 2011 til 2015. For sau og gris var det kun mindre variasjon i produksjonsvolum fra 2011 til 2015.​