Økologisk godkjent planteproduksjon etter planteart for Rogaland for 2015

Fulldyrka eng og innmarksbeite utgjorde til sammen 91% av arealet godkjent for økologisk planteproduksjon. Mens korn til modning, poteter, grønnsaker, frukt og bær og andre vekster utgjorde alle 1% av det økologisk godkjente arealet til planteproduksjon.​