Andel elever (Vg1) på yrkesfaglig utdanning

Rogaland har jevnt over en høyere andel elever på yrkesfag VG1 enn landet totalt sett. Både i Rogaland og landet totalt sett har vi sett en en nedadgående tendens de siste årene, men i skoleåret 2017-18 økte andelen som tar yrkesfag litt igjen.

​OBS: fra og med skoleåret 2016/17 er medier og kommunikasjon omdefinert fra yrkes- til studieforberedende fag. Dette medfører at tallene for dette og senere skoleår ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.