Forventet levealder ved 30 år, etter utdanningsnivå 2010-16

Tallene angir gjennomsnittet for perioden 2010-16

Forventet levealder gir en indikasjon på helsetilstanden i befolkningen. Disse dataene illustrerer hvordan personer med grunnskole som høyeste utdanning har kortere forventet levealder enn personer som har fullført videregående skole.

Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller i forventet levealder – norske menn med høyere utdanning har omtrent seks år høyere forventet levealder enn de med grunnskoleutdanning, mens for kvinner er den tilsvarende forskjellen fire år. 

Hvis alle utdanningsgrupper hadde hatt samme dødsrisiko som de med høyest utdanning, så kunne anslagsvis 43 000 av de 104 000 dødsfallene som skjedde mellom 1994 og 2003 vært unngått. Nesten 60 prosent av disse "ekstradødsfallene" skyldes hjerte- og karlidelser, lungekreft og kronisk lungesykdom (Elstad mfl. 2007). Anslagsvis 94 prosent av forskjellene i dødelighet blant norske menn med lav og høy utdannelse skyldes forskjeller i røykevaner, alkoholvaner, fysisk aktivitetsnivå og kroppsvekt (Hoffmann mfl. 2013).