Psykisk helse - brukere i primærhelsetjenesten

Antall brukere i primærhelsetjenesten med psykiske symptomer eller lidelser, per 1000 innbyggere, for ulike aldersgrupper.


Tallene vises som gjennomsnitt for perioden 2015-17.

Psykiske symptomer og lidelser forekommer oftere hos eldre enn yngre, men om man kontrollerer for alder så rangerer fortsatt Rogaland blant fylkene med lavest prevalens, og fordelingen av kommunene forblir grovt sett den samme. Det er betydelig variasjon både mellom fylkene og innad i Rogaland, men vi kan ikke si sikkert hvor mye av dette som skyldes variasjoner i sykdomsbildet og hvor mye som skyldes variasjoner i behandlingstilbudet. Deler av variasjonen, særlig mellom mindre kommuner, kan også skyldes ulikheter i diagnosepraksis. 

Kategorien psykiske symptomer dekker ICPC-2-kodene P01-29, som dekker symptomer og plager. Disse inkluderer for eksempel angst- og depresjonsfølelse, alkohol- og stoffmisbruk, adferdsforstyrrelser og livsfaseproblemer. Kategorien psykiske lidelser omfatter kodene P70-99, som er sykdomsdiagnoser. Noen eksempler er schizofreni, depresjon og angstlidelser, selvmordsforsøk og posttraumatisk stresslidelse. En svakhet med å bruke diagnosekoder er at hva man fanger opp avhenger både av folk sin tilbøyelighet til å oppsøke legen, og legers diagnosepraksis. Særlig i små kommuner med få leger kan tilfeldige opphopninger av sykdom og variasjoner i diagnosepraksis føre til betydelige utslag i statistikken.