Antall aktive bruk innen ulike bruksstørrelser og eierskap fra 2011 til 2015 og endring for perioden

Aktive bruk defineres her som jordbruksbruksforetak som søker om produksjonstilskudd. Tabellen under viser at andel bruk som mottok tilskudd gikk ned med 7,91%.

Antall bruk med landbruksproduksjon i Rogaland gikk ned fra 4 680 i 2011 til 4 310 i 2015 for Rogaland, en nedgang på 7,9%. Alle bruksstørrelser viste en nedgang fra 2011-2015 bortsett fra for bruk >500 daa. Størst nedgang for de minste brukene (<50 daa, -17,5%/-136 bruk), mens økning for de største brukene (>500 daa) var på 18% eller 60 bruk. Gjennomsnittlig dekar (daa) per bruk økte fra 215 i 2011 til 231,2 i 2015 (SSB, 06.2016).

I 2015 var 93% av brukene eid av personlig bruker (92% i 2011), 6% av ansvarlig selskap (7% i 2011) og kun 1% av aksjeselskap.