Registreringer på www.Tilgjengelighet.no (01.01.2018)

Rogaland fylkeskommune har nå igangsatt et arbeid med å få på plass regionale indikatorer på universell utforming. Konkrete indikatorer vil kunne måle graden av tilgjengelighet innen de forskjellige samfunnsområdene og si noe om effekten av innsatsen over tid. Disse vil kunne være et redskap for å nå våre målsettinger i våre planer. Registreringene som er gjort i forbindelse med nettsiden www.tilgjengelighet.no vil kunne si noe om status og vil kunne danne grunnlag for utvikling av indikatorer på dette området. Det jobbes både nasjonalt og internasjonalt med indikatorer på universell utforming på sentrale samfunnsområder som transport, IKT, uteområder og bygg. 


Arbeidet med indikatorene har vist seg å være komplekst. Målte resultater kan lett virke misvisende i forhold til den innsatsen som er gjort på området og hvilken effekt arbeidet har hatt. Det vil bli tatt løpende stilling til om en skal identifisere flere indikatorer.

Tabellen nedenfor viser antall steder som er kartlagt og hvor stor andel av disse som har oppnådd 'tilgjengelighet' (minimum 80% oppnåelse) i forhold til de forskjellige gruppene.