Utslipp av klimagasser - fylker

Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015
I 2015 ble det sluppet ut totalt 53,9 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Det er 0,6 millioner tonn eller drøyt 1 prosent mer enn året før. Økningen skyldes først og fremst mer utslipp fra olje- og gassutvinning og industri.

Vekst i utslippene fra industri og offshorevirksomhet
Fra 2014 til 2015 økte klimagassutslippene med nesten 600 000 tonn. I 2015 lå dermed klimagassutslippene 4,2 prosent over utslippene i 1990. Det aller meste av veksten det siste året skyldtes CO2-utslipp fra olje- og gassutvinning, der økt produksjon medførte økt forbruk av naturgass. Innen industri og bergverk bidro særlig oljeraffinering og produksjon av kunstgjødsel til økte CO2-utslipp. I tillegg har flere sauer og mer kunstgjødsel gitt større utslipp av metan og lystgass fra jordbruk.

For offshorevirksomheten har utslippene stort sett økt i takt med produksjonen i hele perioden siden 1990. Innen industri og bergverk har ny teknologi og bedre prosesstyring gitt vesentlig lavere utslipp i samme periode. Vi må imidlertid tilbake til 2008 for å finne betydelige utslippskutt som skyldes omlegging til miljøteknologi.