Endring sysselsetting fordelt på næringsgrupper


I perioden 2010-17 er det helse- og sosialtjenester som har vokst klart mest, med en økning på nesten 4500 sysselsatte. Den nest største veksten finner vi innen undervisning, hvor det er snaut 1700 flere sysselsatte enn i 2010. 

Bergverksdrift og utvinning, som blant annet dekker oljeutvinning, er nede på det laveste nivået siden 2010. Fra 2010 til 2014 vokste sysselsettingen i denne næringsgruppen med drøyt 5800 personer, men veksten her er nå nærmest nullet ut.

Også varehandel, industri og bygg- og anlegg viser tydelige knekkpunkter nedover fra 2014, men her flatet nedgangen ut tidligere enn i oljesektoren. Sysselsettingen innen varehandel vokste imidlertid ikke framover mot 2015, noe som bidrar til at sysselsettingen her fortsatt er vesentlig lavere enn i 2010.

Sysselsettingen i jordbruk, skogbruk og fiske falt vesentlig i løpet av de første årene siden 2010, men her har nedgangen bremset opp. De siste tre årene har antallet sysselsatte i denne næringen vært forholdsvis stabilt.
Trykk her for tall for enkeltkommuner