Feltarkeologiske oppdrag

Før nye utbygginger iverksettes skal det gjennomføres arkeologiske kartlegginger for å avklare om nye tiltak kommer i konflikt med eldre kulturminner. Den store tettheten av kulturminner, sammen med stor byggeaktivitet, bidrar til at Rogaland fylkeskommune har et omfattende arbeid med å gjennomføre feltarkeologiske undersøkelser. Når slike undersøkelser er gjennomført, skal det eventuelt tas stilling til om det skal gis dispensasjon for utbygging. En slik dispensasjon gis av Riksantikvaren.

De feltarkeologiske oppdragene utføres normalt i tidsrommet mars til slutten av oktober. Staben består av 10 fast ansatte feltarkeologer (2014) og et varierende antall arkeologer på oppdrag i sesongene.​