Kultur

'Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere.'

Sitatet over er et av fire hovedmål som er formulert for Rogaland fylkeskommune i ny regional kulturplan. Man finner en utfyllende presentasjon av kulturlivet i Rogaland i denne kulturplanen.

For Rogaland fylkeskommune er det viktig å legge til rette for gode vilkår og infrastruktur for kulturaktører i hele fylket. Som regionalpolitisk aktør skal fylkeskommunen ivareta balansen mellom nyskapende, tradisjonsbærende og folkelige kulturuttrykk. I tillegg skal vi sikre at et representativt utvalg av vår kulturarv blir bevart som kunnskapsgrunnlag og en del av vår identitet.

For å skape en god stedsutvikling, ett godt Rogaland, vil det være viktig at en evner å beholde kvalitetene i det eksisterende kulturliv og vitaliserer dette i samspill med kommuner, statlige organ, kulturutøvere og mangfoldet av kulturbrukere og næringsliv. Dermed kan kulturaktørene være viktige bidragsytere til å skape den innovasjonskultur som er nødvendig for utvikling av fylket.

Kulturarv

Velg statistikk

Feltarkeologiske oppdrag

Tilskudd til verneverdige bygninger