Næring

31 prosent av de sysselsatte i Rogaland jobber i offentlig sektor.Dette er om lag som for landet totalt. Finans og forretningsmessig tjenesteyting utgjør 18 prosent av sysselsettingen, mens primærnæringene utgjør to prosent.

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling i Rogaland.
I statistikkportalen for Næringsutvikling finner en statistikk over følgende emner: Jordbruk, havbruk, fiskeri, energi, reiseliv, nyskaping og innovasjon, sysselsetting og eksport.

Tallene presentert er hentet fra ulike kilder som SSB, Landbruksdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Statistikknett Reiseliv, samt internt fra Næringsavdelingen (spesielt for nyskaping og innovasjon). Tabeller og figurene vil bli oppdatert fortløpende så snart nye tall foreligger.

Savner du noe eller har du andre kommentarer, kontakt Kjartan Lindland (959 99 302) ved Næringsavdelingen.

Næring og sysselsetting

Velg statistikk

Sysselsatte i ulike næringer i Rogaland

Sysselsetting i kommunene fordelt på næring

Innovasjon og nyskaping

Velg statistikk

Tildeling og utdeling av midler

VRI Rogaland (Virkemiddel for Regional Forskning, utvikling og innovasjon)

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Deltagere på kurs i Skape i perioden 2015-2017

Andel patenter fra Rogaland

Antall nyetablerte og avviklede virksomheter i Rogaland fra 2011 - 2016

Antall nye virksomheter i Rogaland per region for perioden 2011-2015

Antall nye virksomheter i Rogaland per kommune for perioden 2011-2015

Antall avviklede virksomheter i Rogaland per region for perioden 2011-2015

Antall avviklede virksomheter i Rogaland per kommune for perioden 2011-2015

Sammenligning av antall nye og avviklede virksomheter i Rogaland per region for 2015

Støtte til Næringshager fra Handlingsprogram næring for perioden 2011-2015

Jordbruk

Velg statistikk

Nedbygging av matjord

Utvikling i bruksstørrelse i Rogaland

Antall aktive bruk innen ulike bruksstørrelser og eierskap fra 2011 til 2015 og endring for perioden

Antall dyr av ulike dyreslag i Rogaland fra 2010-2017

Utvikling i melkekvoter for Rogaland fordelt per region

Kjøtt, egg og melkeproduksjon i Rogaland (kg)

Grønnsaker, frukt og bærproduksjon i Rogaland (kg)

Kornproduksjon i Rogaland (kg)

Tømmer avvirking og juletre og klippegrønt produksjon i Rogaland (kg)

Antall bruk med økologisk godkjent produksjon og antall økologisk godkjent areal (daa) for Rogaland for 2011 og 2015

Økologisk godkjente husdyr (antall) for 2011 og 2015, og endring fra 2011 til 2015.

Antall økologisk slakt av storfe, småfe og gris (kg) i Rogaland for 2011 og 2015

Økologisk godkjent planteproduksjon etter planteart for Rogaland for 2015

Havbruk

Velg statistikk

Antall sysselsatte og antall årsverk innen akvakultur i Rogaland fordelt på kjønn, 2011-2015

Antall årsverk innen akvakultur

Produksjon av laks i Rogaland

Økning i produksjon av rensefisk

Miljøtilstand under oppdrettslokaliteter i Rogaland

Salg av yngel og smolt i Rogaland

Prosent tap og svinn av matfisk i Rogaland, 2011 - 2015

Reiseliv

Velg statistikk

Samlet kommersiell overnatting i Rogaland, 2014 og 2015

Kapasitetsutnyttelse og inntektsutvikling for hoteller i Rogaland fra 2000 til 2015

Hotellovernattinger

Hotellovernattinger fordelt på type

Camping- og fritidsovernattinger

Eksport

Velg statistikk

Verdien av eksport fra Rogaland

Samlet eksport fra Rogaland

Fiskeri

Velg statistikk

Fiskere fra Rogaland fordelt etter alder i perioden 2005-2015

Antall fiskere (heltid og deltid) i Rogaland fordelt på kjønn for 2011-2015

Fiske i Rogaland etter fiskesort i kvantum (tonn) for perioden 2011-2015 og endring for perioden