Jordbruk

Det er ingen fylke som produserar meir mat enn Rogaland. Det skuldast driftige og framoverlente bønder, ei sterk matnæring, sterke næringsorganisasjonar og eit godt klima. Omsetnaden av jordbruksproduksjonen er rundt 40 prosent høgare enn i fylke nummer to. Det er rundt 4000 bønder i Rogaland som gir oss 300 millionar liter mjølk, 14 millionar kyllingar, 4,7 millionar salatar, mest 11 000 tonn med tomatar for å nemna noko. Om lag 14% av all verdiskaping i det norske jordbruket skjer i Rogaland. 

Jordbruket gjer at det er nærare 17.000 arbeidsplassar i næringsmiddelindustrien i Rogaland. Over 30% av alle drivhus i Norge er i Rogaland. Når me samlar alle drivhusa i fylket etter kvarandre, blir det eit breitt samanhengjande drivhus som er 100 meter breitt og 6,5 kilometer langt.  Rogaland har flest mjølkekyr, storfe, vinterfora sau, slaktesvin og verpehøner samanlikna med andre fylke.

Velg statistikk

Nedbygging av matjord

Utvikling i bruksstørrelse i Rogaland

Antall aktive bruk innen ulike bruksstørrelser og eierskap fra 2011 til 2015 og endring for perioden

Antall dyr av ulike dyreslag i Rogaland fra 2010-2017

Utvikling i melkekvoter for Rogaland fordelt per region

Kjøtt, egg og melkeproduksjon i Rogaland (kg)

Grønnsaker, frukt og bærproduksjon i Rogaland (kg)

Kornproduksjon i Rogaland (kg)

Tømmer avvirking og juletre og klippegrønt produksjon i Rogaland (kg)

Antall bruk med økologisk godkjent produksjon og antall økologisk godkjent areal (daa) for Rogaland for 2011 og 2015

Økologisk godkjente husdyr (antall) for 2011 og 2015, og endring fra 2011 til 2015.

Antall økologisk slakt av storfe, småfe og gris (kg) i Rogaland for 2011 og 2015

Økologisk godkjent planteproduksjon etter planteart for Rogaland for 2015