Havbruk

Siden 1994 har det vært en jevn økning i produksjonen av laks i Rogaland. Rogaland har hatt en vekst i matfiskproduksjonen av laksefisk omtrent på linje med Norge som helhet. Produksjonen gikk ned i 2012, men øker igjen fra 2015. Rogaland er mindre enn gjennomsnittet på oppdrett av laks, men er store på produksjon av lakserogn, størst på teknologi og største på forskning på fôr. Det er til sammen 150 tillatelser (2016) til produksjon av sjømat i Rogaland, herav er 57 av disse er til produksjon av laks. Mange av tillatelsene til andre marine arter er ikke i bruk. Det blir produsert ca 1000 tonn kveite i året, og det er helt slutt på oppdrett av torsk. Rogaland er et foregangsfylke på oppdrett av nye arter, og er størst på produksjon av rognkjeks, som brukes som rensefisk for å fjerne lus på laksen.

Fylkestinget har bestemt at produksjonen av sjømat i Rogaland skal doblest i 2020 i forhold til 2010, med samme eller mindre miljøpåvirkning per kg produsert fisk enn i dag. Vi vil ha en bærekraftig produksjon og øke verdiskapingen innen akvakultur.

Velg statistikk

Antall sysselsatte og antall årsverk innen akvakultur i Rogaland fordelt på kjønn, 2011-2015

Antall årsverk innen akvakultur

Produksjon av laks i Rogaland

Økning i produksjon av rensefisk

Miljøtilstand under oppdrettslokaliteter i Rogaland

Salg av yngel og smolt i Rogaland

Prosent tap og svinn av matfisk i Rogaland, 2011 - 2015