By og bygd

Den moderne bærekraftige by- og tettstedsutviklingen skal ivareta både miljømessig, kulturell og sosial bæredyktighet. Målet er tette og urbane byområder med levende sentrum og miljøvennlig transport, mangfoldige byområder med rom for ulike kulturuttrykk og livsstiler, og grønne byområder med mulighet for bokvalitet og rekreasjon.

Dette krever først og fremst en samordning mellom areal og transport, men også ev avveining mellom arealutnyttelse og ulike interesser som jordvern, kulturvern og folkehelse.

Arealet i Rogaland er totalt 9 377 km2. Landarealet uten innsjøer er 8 590 km2. Tettstedsarealet i fylket er 181,5 km2, og på dette arealet bor 391 897 mennesker. Det betyr at 86,7 prosent av innbyggerne i fylket bor på 2,1 prosent av landarealet.

Boligmarkedet

Velg statistikk

Fullførte boliger i Rogaland

Fullførte og igangsatte boliger i kommunene

Boligtyper i Rogaland

Boligprisindeks - brukte boliger (2015=100)

Fritidsboliger

Velg statistikk

Fritidsboliger