Boligmarkedet

Økt behov for boliger

Det er i dag om lag 200 000 boliger i Rogaland. Av disse er nærmere 60 prosent eneboliger. Med en befolkningsøkning på ca. 140 000 personer vil man ha behov for mellom 65 000 og 70 000 boliger i fylket innen 2040. Dette innebærer mellom 2 500 og 3 000 nye boliger årlig.

Ser vi på dagens husholdningsstruktur, har gruppen aleneboende og par uten barn økt mest de siste årene. Denne trenden vil forsterke seg fram mot 2040. Viktigste årsak til dette er den sterkt økende andel eldre i befolkningen.

Velg statistikk

Fullførte boliger i Rogaland

Fullførte og igangsatte boliger i kommunene

Boligtyper i Rogaland

Boligprisindeks - brukte boliger (2015=100)