Folkehelse

Folkehelse handler om å fremme god helse og trivsel, og forebygge sykdom. Det er ikke begrenset til helsevaner som kosthold, røykevaner og mosjon, men omfatter alt som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helsetilstand. Sosial ulikhet, fattigdom, støy, sykkelstier og sosiale møteplasser er noen få eksempler på andre faktorer som påvirker folkehelsen. Svært mange beslutninger i samfunnet har helsemessige konsekvenser, og det er et viktig mål i folkehelsearbeidet å øke bevisstheten om dette, slik at vi i enda større grad kan oppnå et samfunn som fremmer trivsel og velvære for alle.

Temaet er med andre ord for omfattende til at vi kan presentere informasjon om alle relevante faktorer i denne databasen, men vi forsøker å gi et overblikk over de viktigste faktorene.

For mer utdypende informasjon, se Fylkeskommunens oversikt over folkehelsen i Rogaland eller våre utvidede folkehelseprofiler (lenke), kommunehelsa statistikkbank, eller Norgeshelsa statistikkbank. For mer generelle kommunetall, prøv gjerne SSBs kommunesider.

Trykk her for å komme til de utvidede folkehelseprofilene

NB: hvis lenken ikke virker, er det fint om du sender en beskjed om det til rune.slettebak@rogfk.no

Psykisk helse

Velg statistikk

Psykisk helse - brukere i primærhelsetjenesten

Somatisk helse

Velg statistikk

Hjerte- og karsykdommer

Muskel og skjelettsykdommer

Egenvurdert helse

Forventet levealder

Forventet levealder ved 30 år, etter utdanningsnivå 2010-16

Økonomiske Forhold

Velg statistikk

Unge i lavinntektsfamilier, 2017

Unge i lavinntektsfamilier - utvikling over tid

Husholdningers gjeldsnivå, 2017

Husholdningers gjeldsnivå - utvikling over tid

Universell utforming

Velg statistikk

Registreringer på www.Tilgjengelighet.no (01.01.2018)

Tannhelse

Velg statistikk

Tannhelse

Levevaner

Velg statistikk

Kosthold

Fysisk aktivitetsnivå

Dagligrøykere

Alkoholvaner