Psykisk helse

Rogaland er et av fylkene som, sett i forhold til befolkningsstørrelsen, har færrest brukere med psykiske symptomer eller lidelser i primærhelsetjenesten. Psykiske symptomer og lidelser er en bred kategorisering som dekker alle psykiske diagnosekoder i ICPC-2-systemet. Her dekkes alt fra lettere angst og depresjoner til alvorlig psykisk sykdom. Det er verdt å merke seg at også demens faller inn under denne kategoriseringen.

Siden Rogaland har en ung befolkning, kan det være grunn til å mistenke at relativt få personer med demens og andre aldersrelaterte diagnoser bidrar til å trekke ned nivåene. Om vi bare ser på aldersgruppen under 45 år, så har imidlertid Rogaland lave nivåer også her. Dette peker i retning av at den psykiske helsen i Rogaland er forholdsvis god, selv om det også er en mulighet for at ulikheter i bruk av helsetjenestene, diagnosepraksis el. kan påvirke resultatene.

Velg statistikk

Psykisk helse - brukere i primærhelsetjenesten