Økonomiske Forhold

Generelt sett er økonomien i Rogaland god, men det høye prisnivået skaper også problemer for de som av ulike grunner har lav inntekt. Vi har en lav andel som er fattige i absolutt forstand, men bare Oslo har større inntektsulikheter. Denne utviklingen ser ut til å være drevet av at det er mange med spesielt høy inntekt, heller enn mange med spesielt lav. Relativ fattigdom er med andre ord et større problem enn absolutt fattigdom.

Rogaland har landets laveste andel lavinntektsfamilier. Dette er imidlertid målt i forhold til den nasjonale medianinntekten, som er lavere enn medianinntekten i Rogaland. Samtidig er boligprisene i Rogaland – særlig på nord-Jæren – blant landets høyeste. Dette bidrar i sin tur til at bare Oslo har en mer gjeldsbelastet befolkning enn Rogaland.

Dette viser at selv om Rogalendingene i stor grad har god økonomi, er fattigdomsproblemet større enn det kan virke ved første øyekast. Gjeldsbelastningen illustrerer også en betydelig sårbarhet i forhold til økonomiske nedgangstider.

Velg statistikk

Unge i lavinntektsfamilier, 2017

Unge i lavinntektsfamilier - utvikling over tid

Husholdningers gjeldsnivå, 2017

Husholdningers gjeldsnivå - utvikling over tid