Universell utforming

Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

Rogaland fylkeskommune har kommet godt i gang med arbeidet med universell utforming, men for å nå våre målsettinger i fylkesdelplan for universell utforming vil det kreve betydelig innsats på dette området i tiden fremover. Prognoser for befolkningsvekst i den eldste aldersgruppen (67+) viser at vi vil se en økning på 80 % i denne gruppen frem til 2030, noe som sterkt understreker betydningen av å ha fokus på arbeidet med tilgjengelighet i tiden fremover.

Som enkeltindivid ønsker alle å kunne mestre og ha kontroll over eget liv og kunne delta ut fra egne forutsetninger og ønsker. For å kunne få dette til, må vi sammen utvikle et inkluderende samfunn i et langsiktig perspektiv. Både offentlig forvaltning og privat næringsliv har dette samfunnsansvaret.

Velg statistikk

Registreringer på www.Tilgjengelighet.no (01.01.2018)