Regionalplan for Ryfylke

Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke skal legga til rette for vekst og utvikling, og hjelpa til at Ryfylke er ein god stad å bu, arbeida, driva næring og å reisa i. 


Planen kan sjåast som ein utviklingsavtale mellom staten, fylkeskommunen og kommunane, der den langsiktige retninga
for areal- og transportutviklinga blir peika ut. 

lanen inneheld mål og strategiar, retningsliner for den meir detaljerte planlegginga, og eit handlingsprogram med tiltak mellom anna innan transport og tettstadutvikling.

Velg statistikk

Befolkningsutvikling i Ryfylke-kommunene

Fritidsboliger i Ryfylke