Forurensing

De foreløpige tallene for klimagassutslipp viser at utslippene fra norsk territorium totalt var 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som er omtrent det samme som i 2013. Større utslipp fra olje- og gassutvinning oppveies av nedgang i utslipp fra oppvarming og kysttransport.

Velg statistikk

Utslipp av klimagasser i Rogaland

Utslipp av klimagasser - fylker