Sysselsetting

For landet sett under ett gikk antall sysselsatte personer opp med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal 2014. Veksten var størst for personer sysselsatt i Akershus, Oslo og Vest-Agder.
Etter flere år med stor vekst, er veksten avtakende i Rogaland.

I Norge totalt sett hadde 77 prosent av de sysselsatte sitt hovedarbeidsforhold i tjenesteytende næringer ved utgangen av 2014. 2,4 prosent hadde hovedarbeidsforhold i primærnæringene (jordbruk, skogbruk, fiske og fangst).


Velg statistikk

Sysselsatte i ulike næringer i Rogaland

Endring sysselsetting fordelt på næringsgrupper